Väljaandja: Rakvere linnavolikogu

Akti liik: määrus

Teksti liik: terviktekst

Redaktsiooni jõustumise kuupäev: 15.aprill 2013

 

 

RAKVERE LINNA KALMISTUTE KASUTAMISE EESKIRI

 

Vastu võetud: 27.märts 2013 nr 4

Jõustumine: 15.aprill 2013

 

Määrus kehtestatakse Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja Kalmistuseaduse § 7 lõike 1 alusel.

 

1. peatükk

Üldsätted

 

§ 1. Määruse eesmärk ja reguleerimisala

 

Rakvere linna kalmistute kasutamise eeskirja (edaspidi: eeskiri) eesmärgiks on kehtestada Rakvere linnale kuuluvate kalmistute kasutamise nõuded, sealhulgas hauaplatsi kasutusse andmise ning kasutamise tingimused ja kord ning määrata kohaliku omavalitsuse organite pädevus kalmistu tegevuse  korraldamisel.

 

§ 2. Rakvere linna kalmistud

 

(1) Rakvere linnale kuuluvad  Juhan Kunderi tn 4b kalmistu (Rakvere linnakalmistu), Lilleoru tn 26 kalmistu (Pauluse kalmistu), Lilleoru tn 24 kalmistu (Juudi kalmistu), Lilleoru tn 25 kalmistu ja Uus – Tõrma kalmistu.

 

(2) Rakvere Juhan Kunderi tn 4b kalmistu (Rakvere linnakalmistu), Lilleoru tn 26 kalmistu (Pauluse kalmistu) ja Lilleoru tn 24 kalmistu (Juudi kalmistu) on ajaloomälestised, mille kasutamisel tuleb arvestada lisaks eeskirjas sätestatule muinsuskaitseseaduse nõudeid ning sellest tulenevaid erisusi.

 

§ 3. Mõisted

 

Eeskirjas kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:

1) linnavalitsus- Rakvere linnavalitsus linnavolikogu poolt moodustatud täitevorganina;

2) ametiasutus - Rakvere Linnavalitsus (asutusena) koos struktuuriüksustega.

 

2. peatükk 

Kalmistute haldamine ja heakorra nõuded

 

§ 4. Rakvere linna kalmistute haldamine

 

(1) Rakvere linna kalmistute haldamist korraldab  kalmistu haldaja.  Kalmistu haldaja ülesandeid täidab ametiasutus. Kalmistu haldaja tagab:

1) kalmistuseaduses  kalmistule esitatud nõuete täitmise;

2) kalmistu heakorra;

3) hooldamata hauaplatside arvele võtmise ja taaskasutusse andmise kalmistuseaduses ja eeskirjas sätestatud nõuete kohaselt;

4) hauaplatside kasutusse andmise;

5) kalmistuseaduses sätestatud andmete kogumise maetud isikute, hauaplatside ja hauaplatside kasutajate kohta;

6) eeskirjast ja teistest õigusaktidest tulenevate muude ülesannete täitmise, mis ei ole antud kellegi teise pädevusse.

 

(2) Kalmistute tööaja kehtestab kalmistu haldaja.

 

(3) Linnavalitsusel on õigus sõlmida kalmistu haldamisega seotud ülesannete täitmise volitamiseks halduslepinguid seaduses sätestatud tingimustel ja korras.

 

§ 5. Kalmistute heakorra nõuded

 

(1) Kalmistu territooriumil tuleb hoida korda, puhtust ja rahu.

 

(2) Kalmistul on keelatud:

1) kahjustada ehitisi, väravaid, piirdeid, veevõtukohti, teid, haljastust, hauaplatse, hauarajatisi ja -tähiseid;

2) kaevata või teha kaevetöid kalmistu haldaja eelneva nõusolekuta;

3) raiuda puid ilma raieloata;

4) paigutada jäätmeid selleks mitteettenähtud kohtadesse;

5) muuta omavoliliselt hauaplatsi mõõtmeid;

6) paigaldada, ümber paigaldada või eemaldada hauaplatsi piiret või piirdeaeda kalmistu haldaja ja Muinsuskaitseameti kooskõlastuseta, kui kalmistu on ajaloomälestis;

7) sõita mootorsõidukiga kalmistu haldaja loata;

8) teha lõket, sh põletada jäätmeid;

9) viibida lemmikloomadega;

10) matta looma;

11) muu avalikku korda, heakorda ja vaikust rikkuv tegevus.

 

3. peatükk

Hauaplatsi kasutamine

 

§ 6. Hauaplatsi kasutusse andmise tingimused ja kord

 

(1) Hauaplats antakse kasutusse tasuta. Hauaplatsi kasutamise kohta sõlmitakse kalmistu haldaja ja hauaplatsi kasutusse soovinud füüsilise isiku vahel kirjalik või elektrooniline digitaalselt allkirjastatud leping (edaspidi kasutusleping). Juriidilisele isikule antakse hauaplats kasutusse erandjuhul linnavalitsuse otsuse alusel.

 

(2) Kasutuslepingu vormi kinnitab linnavalitsus.

 

(3) Hauaplats antakse kasutusse:

1) isikule surnu matmiseks, kelle rahvastikuregistris registreeritud elukohaks oli surma hetkel Rakvere linn;

2) füüsilisele isikule, kelle rahvastikuregistris registreeritud elukohaks on Rakvere linn.

3) punktides 1 ja 2 sätestamata juhtudel ainult Rakvere linna ees  erilisi teeneid omanud surnu matmiseks või Rakvere linna ees erilisi teeneid omavale isikule.

 

(4) Kasutusse antava hauaplatsi minimaalne suurus on 3 ruutmeetrit  ja maksimaalne 12 m2 . Urni matmiseks antava hauaplatsi minimaalne suurus on 1,0 x 1,0 m. Kehtestatud palneeringu olemasolul lähtutakse planeeringus sätestatust. Ühe isiku kasutusse antakse maksimaalselt kaks hauaplatsi.

 

(5) Hauaplatsi kasutusse saamiseks esitab füüsiline isik kalmistu haldajale:

1) kirjaliku vormikohase avalduse, milles on märgitud avalduse esitaja isiku- ja kontaktandmed ning hauaplats, mille kasutamist soovitakse. Avalduse vormi kinnitab linnavalitsus;

2) surnu matmiseks peab olema lisatud surmatõend või surnult sündinu puhul arstlik surmateatis.

 

(6) Kalmistu haldaja nimel vaatab avalduse läbi, sõlmib kasutuslepingu ja teeb muid kasutusse andmiseks vajalikke toiminguid töötaja, kelle tööülesandeks on see vastavalt töölepingule, ametijuhendile või muudele õigusaktidele.

 

(7) Käesoleva paragrahvi lõike 3 punktis 3 sätestatud juhul otsustab kasutusse andmise ja kasutuslepingu sõlmimise linnapea või tema asendaja:

1) ühe tööpäeva jooksul, kui hauaplatsi taotletakse Rakvere linna ees erilisi teeneid omanud surnu matmiseks;

2) 30 päeva jooksul, kui hauaplatsi kasutusse saamist taotleb Rakvere linna ees erilisi teeneid omav isik ning puudub käesoleva lõike punktis 1 nimetatud asjaolu.

 

§ 7. Hauaplatsi kasutusleping

 

(1) Leping sõlmitakse tähtajalisena kuni kahekümneks aastaks. Kasutuslepingus sätestatakse:

1) kasutaja andmed;

2) hauaplatsi asukoht ja suurus;

3) kasutuslepingu tähtaeg;

4) hauaplatsi hooldamise nõuded;

5) poolte vastutus hauaplatsi kasutamisel;

6) kasutuslepingu muutmise, ülesütlemise ja lõppemise tingimused ja  kord;

7) vaidluste lahendamise kord;

8) kasutaja kinnitus kalmistu kasutamise eeskirja tundmise ja täitmise kohta.

9) vajadusel muud poolte õigused ja kohustused.

 

(2) Hauaplatsile matmine toimub hauaplatsi kasutaja eelneval kirjalikul nõusolekul.

 

(3) Kasutuslepingu tähtaja möödumisel on hauaplatsi kasutajal õigus sõlmida uus hauaplatsi kasutusleping. Hauaplats antakse uuele kasutajale, kui senine hauaplatsi kasutaja ei sõlmi tähtaja möödumisel uut kasutuslepingut.

 

(4) Füüsilisest isikust hauaplatsi kasutaja surma korral on eelisõigus hauaplatsi kasutamiseks ning kasutuslepingu sõlmimiseks tema omastel.

 

(5) Hauaplatsi kasutajal on õigus leping ennetähtaegselt üles öelda kasutuslepingus sätestatud tingimustel ja korras. Lepingu ülesütlemise korral antakse hauaplats uuele kasutajale.

 

§ 8. Hauaplatsi hooldamise nõuded ja kord

 

(1) Hauaplatsi hooldamise eest vastutab hauaplatsi kasutuslepingu sõlminud isik.

 

(2) Hauaplatsi hooldamisel järgitakse kalmistul väljakujunenud kujunduspõhimõtteid.

 

(3) Hauaplats peab vastama järgmistele nõuetele:

1) hauaplatsilt eemaldatakse kuivanud ja murdunud taimed, sh pärjad;

2) hauaplatse piiravaid hekke pügatakse regulaarselt;

3) hauarajatised ja -tähised peavad olema ohutud, terved ja neil olev tekst loetav;

4) hauaplatsilt ja hauaplatsiga piirnevatelt käimisradadelt on riisutud ja ära koristatud lehed ning muu praht;

5) hauaplatsi ääre- ja katteplaadid on terved.

6) hauaplatsil asuvad rajatised, puud, põõsad või muud istikud ei tohi  takistada kalmistu kasutamist;

7) muinsuskaitsealustel kalmistutel tuleb hauaplatsi hooldamisel lähtuda lisaks eeskirjas sätestatule muinsuskaitse nõuetest.

 

(4) Hauaplatsi hooldamisel tekkinud jäätmed tuleb liigiti sorteerida ning panna selleks ettenähtud jäätmemahutitesse.

 

(5) Hauaplatsil hooldus- ja muude tööde teostamisel tekkinud ehitusjäätmete äreveo korraldab hauaplatsi kasutaja omal kulul.

 

(6) Hauaplatsil asuvate puude ja suuremõõtmeliste põõsaste mahavõtmise aeg tuleb eelnevalt kooskõlastada kalmistu haldajaga. Puude mahavõtmiseks tuleb taotleda raieluba linnavalitsusest ning kooskõlastada tegevus eelnevalt Muinsuskaitseametiga.

 

(7) Hauatähised ja -piirded peavad asuma hauaplatsi piirides ning ei tohi takistada kõrval asuvate hauaplatside kasutamist.

 

(8) Piirdeaia ehitamine, kõrgema kui 1 meetri kõrguse hauatähise paigaldamine ja tugimüüri ehitamine võib toimuda ametiasutuse eelneval kirjalikul nõusolekul. Nõusoleku saamiseks esitab hauaplatsi kasutaja ametiasutusele avalduse, millele on lisatud hauaplatsi asendiplaan ja ehitatava objekti eskiis.

 

(9) Hauaplatsile ehitatud rajatised kuuluvad hauaplatsi kasutajale.

 

4. peatükk

Matmise kord

 

§ 9. Matmise kord

 

(1) Matmine toimub surmatõendi alusel. Nõusoleku hauaplatsile matmiseks annab kalmistu haldaja hauaplatsi kasutajale isikut tõendava dokumendi alusel. Kalmistu haldaja kooskõlastab eelnevalt hauaplatsil matmise koha.

 

(2) Kõik matmised ( sh urni matmine) tuleb registreerida kalmistu haldaja juures hiljemalt matusele eelneval tööpäeval. Kalmistu haldaja registreerib matmise ja kogub kalmistuseaduse kohaselt maetud isiku ja matmisega seotud andmed kalmistute andmekogusse.

 

(3) Haua kaevamise korraldab matja. Haua sügavus peab olema vähemalt 2 meetrit (pealematmisel kirstuga 1,5 meetrit, urniga 1 meetrit). Juhul, kui haua kaevamisel leitakse varem maetu säilmeid, maetakse need sama haua põhja kaevatud süvendisse. Tervena säilinud kirst jäetakse puutumata ning pealematmist ei toimu.

 

(4) Matmine kalmistule võib toimuda ainult päevasel ajal. Üldjuhul ei korraldata matmistalitust riigipühade ajal.

 

(5) Matmist takistavate hauatähiste ja muude hauarajatiste ajutine kõrvaletõstmine ja taaspaigaldamine toimub matja kulul ning kalmistu haldaja eelneval nõusolekul.

 

(6) Matmine toimub kirstuga. Tuhastatud põrmu võib matta urniga või ilma selleta. Matusetalituse kalmistul, muldasängitamise ja hauakääpa kujundamise ning hauaplatsi korrastamise pärast matust korraldab matja.

 

(7) Matmise käigus kõrvalasuvatel hauaplatsidel tekkinud kahjustused on matja kohustatud kõrvaldama hiljemalt viie päeva jooksul arvates matmise päevast või hüvitama hauaplatsi kasutajale tekitatud kahju kokkuleppe alusel.

 

§ 10. Ümbermatmine

 

(1) Ümbermatmist taotlev isik esitab kalmistu haldajale ümbermatmise kohta taotluse, mis peab sisaldama põhjendust ümbermatmise vajaduse kohta. Taotlusele tuleb lisada:

1) Muinsuskaitseameti nõusolek, kui kalmistu  on ajaloomälestis;

2) ümbermatmiseks kasutatava hauaplatsi kasutaja kirjalik nõusolek, kui ümbermatmise taotleja ise ei ole selle kasutaja.

 

(2) Otsuse surnu ümbermatmise või sellest keeldumise kohta teeb linnavalitsus. Ümbermatmine viiakse läbi päevasel ajal linnavalitsuse poolt moodustatud komisjoni juuresolekul.

 

(3) Enne ümbermatmist peab liivapinnase puhul olema matmisest möödunud vähemalt üks aasta ja niiske pinnase puhul vähemalt kolm aastat. Säilmete väljakaevamine hauast peab üldjuhul toimuma külmal aastaajal.

 

5. peatükk

Hooldamata hauaplatside arvele võtmine ja taaskasutusse andmine

 

§ 11. Hooldamata hauaplatsi arvelevõtmine ja taaskasutusse andmine

 

(1) Hooldamata hauaplatsiks loetakse hauaplats, millel esineb vähemalt üks järgmistest tunnustest:

1) hauaplatsi pinnasest on olulises osas läbi kasvanud rohi või on võsastunud;

2) hauarajatised ja -tähised on tugevalt sammaldunud, läbiroostetanud või lagunenud;

3) hauaplatsile kogunenud prahi ja lehtede ning muude asjaolude põhjal on ilmne, et hauaplatsi ei ole pikka aega korrastatud.

 

(2) Hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamiseks ja arvelevõtmiseks korraldab kalmistu haldaja ülevaatamise. Hauaplatsi ülevaatamiseks moodustab kalmistu haldaja komisjoni, mille koosseisus peavad olema vähemalt kaks kalmistu haldaja esindajat ja Muinsuskaitseameti esindaja.

 

(3) Komisjon vaatab hauaplatsi üle kahel korral:

1) esimese ülevaatuse käigus tuvastatakse, kas hauaplats on hooldamata ja märgistatakse see akteerimistähisega. Tähisele märgitakse teave akteerimistoimingu kohta ja kalmistu haldaja kontaktandmed. Kalmistu haldaja edastab hauaplatsi kasutajale kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis hoiatuse kasutuslepingus või kasutuslepingu puudumisel Eesti rahvastikuregistris olevale kasutaja aadressile või muule teadaolevale aadressile;

2) teine ülevaatus toimub mitte varem kui üks aasta pärast esimest ülevaatust. Selle käigus kontrollitakse esimesel ülevaatusel märgistatud hauaplatsi seisukorda. Komisjon võib tunnistada hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks, kui hauaplatsi ei ole selle aja jooksul korrastatud.

 

(4) Komisjon koostab iga ülevaatuse kohta protokolli, milles märgitakse hooldamata hauaplatsi asukoht, suurus, kirjeldus ning ülevaatuse käigus tuvastatud asjaolud. Komisjoni otsus hauaplatsi hooldamata hauaplatsiks tunnistamise kohta lisatakse teise ülevaatuse protokollile. Protokollile ja otsusele kirjutavad alla kõik ülevaatusel osalenud komisjoni liikmed.

 

(5) Hooldamata hauaplatsi võtab arvele kalmistu haldaja. Hooldamata hauaplatsi arvele võtmise kohta avaldab kalmistu haldaja teate Rakvere kalmistute andmekogu kodulehel ja kalmistu kontoris. Hauaplatsi kasutaja peab ühe kuu jooksul pärast teate avaldamist võtma ühendust kalmistu haldajaga ja korrastama hauaplatsi või loobuma hauaplatsi kasutamise õigusest.

 

(6) Pärast käesoleva paragrahvi lõikes 5 sätestatud tähtaja möödumist võib kalmistu haldaja kasutuslepingu erakorraliselt üles öelda.

 

(7) Hauaplatsi kasutusõigus, mille kasutamise kohta ei ole kasutuslepingut sõlmitud,  loetakse lõppenuks kolme kuu jooksul arvates käesoleva paragrahvi lõigetes 3 ja 5 nimetatud toimingute tegemist, kui hauaplatsi kasutaja ei ole teates määratud tähtaja jooksul hauaplatsi korrastanud.

 

(8) Hooldamata hauaplatsid antakse taaskasutusse  käesolevas paragrahvis sätestatud alustel kasutuslepingu või kasutusõiguse lõppemisel.

 

(9) Hooldamata hauaplatsidel asuvate või kasutusest väljas hauatähiste edasise hoidmise korraldab kalmistu haldaja.

 

(10) Kirstuga maetava surnu pealematmine ei või toimuda varem kui kahekümne aasta möödumisel arvestades viimasest matmisest samale kohale

 

6. peatükk

Järelevalve

 

§ 12. Järelevalve

 

(1) Järelevalvet kalmistute mittenõuetekohase kasutamise üle teostab kalmistu haldaja.

 

(2) Kalmistu mittenõuetekohase kasutamise kohta on ettekirjutuse tegemise õigus ametiasutusel. Ettekirjutuse mittetäitmisel otsustab sunnivahendi rakendamise ametiasutus.

 

7. peatükk

Rakendussätted

 

§ 13. Kalmistuseaduse jõustumise ajal kasutuses olnud hauaplatside kasutamine

 

(1) Kalmistuseaduse jõustumise kuupäeval isiku kasutuses olnud hauaplatsi võib isik kasutada kuni 01.01.2022 a., kui enne seaduse jõustumist ei ole kalmistu haldajaga teisiti kokku lepitud.

 

(2) Hauaplatsi kasutamiseks pärast 01.01.2022 tuleb sõlmida kalmistu haldajaga hauaplatsi kasutamise leping hiljemalt 01.02.2022. a.

 

(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud tähtaja möödumisel korraldab kalmistu haldaja kõigi hauaplatside osas, mille kohta ei ole kasutuslepingut sõlmitud,  hauaplatside ülevaatamise ja otsustab taaskasutusse andmise eeskirja paragrahvis 11 sätestatud korras. Ülevaatamisel käesolevas paragrahvis sätestatud alustel ei kohaldata § 11 lõikes 1 sätestatut.

 

§ 14. Määruse kehtetuks tunnistamine

 

Kehtetuks tunnistakse Rakvere linnavolikogu 21. mai 1998 a. määrus nr 24 „Rakvere linna avalike kalmistute kasutamise eeskiri“.

 

§ 15. Määruse jõustumine

 

Määrus jõustub 15. aprillil 2013 a.

 

 

Mihkel Juhkami

Linnavolikogu esimees